Zorgzaam

Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. De dienstverlening die het lokaal bestuur aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij zijn. We investeren ook verder in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de fysieke dienstverlening af te bouwen.

Actiepunten

Kinderopvang

We maken de zoektocht van ouders naar geschikte opvang eenvoudiger door de organisatie van een lokaal loket kinderopvang (in samenwerking met Sint-Martens-Latem).  

Buiten- en naschoolse opvang

De buiten- en naschoolse groepsopvang zal via een samenwerkingsverband worden georganiseerd, zodat de kwaliteit kan verhogen: opvang in kleinere groepen door geschoolde medewerkers, waarbij er een beroep kan gedaan worden op een grotere medewerkerspool.

Kinderarmoede

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe.  Het bestrijden van de kinderarmoede is een prioriteit.
We zetten in op een zorgzame gemeente, waar men met een  gerust hart oud kan worden. Het lokaal bestuur neemt voldoende initiatieven opdat elke inwoner die minder mobiel wordt of die stilaan meer zorg nodig heeft, een antwoord op zijn zorgvraag krijgt.

Actiepunten

Dienstverlening senioren

We stimuleren, faciliteren en ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen door de dienstverlening aan onze senioren en zorgbehoevende inwoners uit te breiden. 

Woonzorgcentrum

Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een respectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving omringd door de beste zorg, bouwen we een hedendaags woonzorgcentrum op het domein Scheldevelde. Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt ook zorg voor de verzorgende. 

Seniorenrestaurant

Door de uitbouw van een volwaardig seniorenrestaurant en een dagverzorgingscentrum willen we mensen met een zorgnood zo goed en zo lang als mogelijk thuis laten wonen. 
We garanderen aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een menswaardig leven te leiden.

Actiepunten

Warme buurt

We zorgen voor warme en zorgzame buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.

Sociale cohesie

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en wordt gestimuleerd door het geven van advies en financiële stimulansen en het samenbrengen van mensen. In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst De Pinte de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren.

Sociale toets

We doen een sociale toets voor onze tarieven, zodat er voor ieder reglement van het lokaal bestuur kan worden nagegaan welke sociale maatregelen er zijn voorzien, wat hun doel en effect is en welke sociale maatregelen er ontbreken. 

Administratieve ondersteuning

We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag mogelijk. We geven administratieve ondersteuning aan wie dit echt nodig heeft (invullen formulieren, ondersteunen bij aanvragen …). We zorgen ervoor dat aanvragen voor onze eigen hulp- en dienstverlening administratief eenvoudig zijn.