Efficiënt

Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. De dienstverlening die het lokaal bestuur aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij zijn. We investeren ook verder in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de fysieke dienstverlening af te bouwen.

Actiepunten

Dienstverlening

We zetten in op kwalitatief hoogstaande, klantgerichte en nabije dienstverlening, met onder meer de uitbreiding van de digitale dienstverlening (e-loket), het invoeren van werken op afspraak, het voorzien van nieuwe (elektronische) betaalmogelijkheden …

Communicatie

We kiezen resoluut voor een geïntegreerde en transparante communicatie, die zowel online (website, Facebook, Instagram …) als offline communiceert (infoblad, flyers, infoborden, bewonersvergaderingen …) zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar is. 

Website & app

De website, het infoblad en de nieuwsbrief krijgen een (grondige) update en worden opgefrist. Een gemeentelijke app die de meest cruciale informatie omvat wordt ontwikkeld. 
We willen blijvend inzetten op de uitbouw van een enthousiaste, deskundige en gedreven groep medewerkers die samen willen bouwen aan het ‘De Pinte van morgen’.
‘Samen vooruit’ is ook een slagzin voor onze organisatie en onze medewerkers!

Actiepunten

Werkgever

Het is belangrijk dat het lokaal bestuur zich kan profileren als een aantrekkelijke werkgever. Daartoe worden de nodige inspanningen geleverd. 

Organisatie

Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd. 

Digitalisering

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een doorgedreven digitalisering van de organisatie, zowel met betrekking tot de werking (efficiëntere processen) als de dienstverlening.
Zorgzaam en doeltreffend omgaan met onze financiële middelen vormt de leidraad van een efficiënt bestuur. We gaan als een goede huisvader om met de publieke middelen door in te zetten op verdere digitalisering, een efficiënt en duurzaam aankoopbeheer en een langetermijnvisie voor ons patrimonium. 

Actiepunten

Duurzaam patrimonium

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam patrimoniumbeheer. 

Langetermijnvisie patrimonium

We ontwikkelen een langetermijnvisie voor ons gemeentelijk patrimonium, met het oog op duurzaam bouwen en renoveren. 

Gebouwenbeheerplan

Een gebouwenbeheerplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. Per gebouw wordt vastgelegd hoe het gebouw opgevolgd en onderhouden moet worden. 
Efficiëntie verhogen betekent ook samenwerken met anderen. We doen dit door zowel via participatie zoveel mogelijk partners te betrekken bij het beleid, als door op een meer gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.

Actiepunten

Participatie

In deze legislatuur wenst het beleid meer in te zetten op participatie. De klemtoon ligt hierbij op het creëren van ontmoetingen: actief luisteren naar ideeën, suggesties, noden, verzuchtingen … en hierover het gesprek aangaan.

Adviesraden

We zetten resoluut in op actieve en betrokken adviesraden. Het beleid betrekt de adviesraden bij de uitvoering van het meerjarenplan gedurende de hele legislatuur: jaarlijks wordt een stand van zaken gegeven en worden adviesraden uitgenodigd om aan te geven bij welke projecten ze willen betrokken worden. 

Buurgemeenten

We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.