Duurzaam

We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu. Propere straten en een aantrekkelijke publieke ruimte zorgen voor de uitstraling van ons dorp.

Actiepunten

Afvalarm

We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk afval te voorkomen. Via verschillende initiatieven worden inwoners gesensibiliseerd en geïnformeerd over de mogelijkheden om minder afval te produceren. Zo ondersteunen we onder andere het Repair Café.

Zwerfvuilpeters en -meters

De gemeente proper houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur en van inwoners. Samen houden we de straten en pleintjes netjes, onder meer door de inzet van zwerfvuilpeters en -meters.

Glascontainers

Glascontainers worden geherlokaliseerd en verder ondergronds gebracht. 

Nieuw recyclagepark

Op de gronden aan de Heirweg wordt een nieuw recyclagepark gerealiseerd. Een gebruiksvriendelijke aanleg moet er voor zorgen dat het voor iedereen, ook voor onze senioren, gemakkelijk en veilig is om afval te deponeren.
We streven naar een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen. We bewaken de woonkwaliteit en we zorgen dat het groene karakter van de gemeente bewaard blijft. Het residentiële karakter van De Pinte en de landelijkheid van Zevergem worden gevrijwaard.

Actiepunten

Ruimtelijk beleidsplan

Op basis van het ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen maken we een ruimtelijk beleidsplan op voor De Pinte. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgevolgd en bijgestuurd, waarbij het RUP Zevergem zo snel als mogelijk opnieuw wordt vastgelegd. 

Woonkwaliteit

Het lokaal bestuur bewaakt de woonkwaliteit, de kwaliteit van de woonomgeving en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden. 

Handhaving

Het sluitstuk van een ruimtelijk ordeningsbeleid is de handhaving ervan. Er wordt een beleidsplan handhaving opgemaakt en een handhavingstraject uitgewerkt.

Bomen- en parkenplan

Om het groene karakter van de gemeente te bewaren, worden er groene plannen opgemaakt en uitgevoerd. Zo komt er een bomen- en parkenplan en wordt het bermbeheerplan geactualiseerd.
We streven naar een CO2-neutrale gemeente tegen 2030. Hiervoor is de inzet nodig van zowel het lokaal bestuur, burgers als ondernemingen.

Actiepunten

Convenant

Door het onderschrijven van het burgemeestersconvenant engageert De Pinte zich om haar CO2-uitstoot te reduceren. Zij doet dit onder meer door sensibilisatie en door energie-efficiënte investeringen. 

Groepsaankopen

Groepsaankopen, zoals voor groene energie, worden ondersteund en gefaciliteerd.

Patrimonium en openbare verlichting

Het lokaal bestuur investeert systematisch in energie-efficiënte investeringen in het patrimonium. Ook de omschakeling naar LED-lampen bij de openbare verlichting wordt stelselmatig uitgebreid.

Subsidiereglement

Er wordt een nieuw globaal subsidiereglement opgemaakt met nieuwe accenten inzake duurzaamheid. Via diverse initiatieven zoals onder meer gerichte doelgroepenacties, een project thermografie en andere wordt het klimaatbewustzijn bij onze inwoners verhoogd.
Solidariteit eindigt niet aan onze gemeentegrenzen: via lokale en mondiale acties dragen we bij aan een betere samenleving.

Actiepunten

Eerlijke handel en korte keten

Het lokaal bestuur kiest resoluut om de lokale handel en landbouwers te ondersteunen door het gebruik van duurzame producten uit eerlijke handel en korte keten te stimuleren. 

Fair Trade

We blijven lokale initiatieven voor een rechtvaardige handel ondersteunen en steunen daarom de Fair Trade campagne.

Noord-zuidbeleid

We hebben blijvende aandacht voor internationale solidariteit, en geven onder andere jaarlijks 1 euro per inwoner uit als ondersteuning aan het noord-zuidbeleid.