Bruisend

Meer dan 150 verenigingen en vele honderden vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod voor jong en oud, voor sportief en iets minder sportief, voor de cultuurliefhebber of de levensgenieter. Het lokaal bestuur moet voor hen een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt en hen ondersteunt, en vooral veel waardering toont voor het vele werk dat zij verzetten. 

Actiepunten

Vereniging

We ondersteunen ten volle ons verenigingsleven, door de invoering van een ticketbalie voor verenigingen, door een update te geven aan het materiaal in onze gemeentelijke uitleendienst en de mogelijkheid te creëren om online de beschikbaarheid van infrastructuur & materiaal te raadplegen. 

Vrijwilligers

Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen. We werken aan een integrale visie op vrijwilligerswerking om het rekruteren, begeleiden en ondersteunen van alle vrijwilligers te verbeteren. 

Lokale middenstand en landbouw

We ondersteunen onze lokale middenstand en landbouw en geven een extra stimulans door o.a. de invoering van een gemeentelijke geschenkbon, de organisatie van een ‘achter de schermen’-dag, een dag van de landbouw, en het aantrekkelijk maken van onze dorpscentra tijdens de winter- en zomerperiode.
Om ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk te maken, zorgen we voor voldoende infrastructuur, creëren we nieuwe plekken voor ontmoeting en stimuleren we ontmoetingen. Via een goede wijkwerking en ondersteuning stimuleren we ook het buurtgevoel. 

Actiepunten

Markten

Markten zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. We testen de organisatie van een markt uit. 

Bibliotheek

Onze bibliotheek laten we fungeren als een echte ontmoetingsplek.

Sportwegel

We maken werk van een inrichtingsplan van de site aan de Sportwegel, in samenspraak met de wijk, jeugd- en andere verenigingen en omwonenden. De open ruimte wordt gedurende deze legislatuur gevrijwaard. 

Dorpshuis

In Zevergem gaan we op zoek naar een locatie voor een dorpshuis. Via een participatietraject en in samenwerking met de lokale handelaars en lokale (zorg)actoren zorgen we voor extra ontmoetingsmogelijkheden in onze Zevergemse dorpskern.  

Nieuwe sportzaal

Zowel jeugd als sport krijgen een nieuwe locatie aan het Polderbos. We bouwen een nieuwe sportzaal, ofwel op de bestaande locatie aan de gemeentelijke basisschool, ofwel op het terrein naast de bestaande infrstructuur van het OCP. 

Nieuw jeugdhuis

Het nieuwe jeugdhuis krijgt een plaats naast de nieuwe sportzaal. Er worden eveneens middelen voorzien om de werking van het jeugdhuis extra impulsen te geven.

OCP

Ook het OCP krijgt een opsmukbeurt, door onder andere het verduurzamen van de verlichting, het uitbreiden van het technische materiaal en de renovatie van de stookplaats. 
De Pinte wil inwoners prikkelen voor een gezonde levensstijl in al haar aspecten: wonen, spelen, werken en zorgen.

Actiepunten

Groenscherm

Het sportpark Moerkensheide wordt uitgebreid met outdoor-fitness-apparaten en multisport-toestellen. We maken werk van een groenscherm langsheen (delen van) de E17.

Speelweefsel

Er wordt nieuw en groen speelweefsel gecreëerd in samenspraak met de buurt, onder meer in Moerkensheide, in Zevergem en via een speelbos in het Parkbos. Er worden maatregelen genomen om het onderhoud van de gemeentelijke speeltuinen efficiënter en beter te laten verlopen.  

Warme gemeente

In een warme gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren. Via de methodiek ‘Warme steden en gemeenten’ willen we werken aan het mentale welbevinden bij kinderen en jongeren. 

Generatie Rookvrij

‘Generatie rookvrij’ is het streven naar een maatschappij waarin ieder kind rookvrij kan opgroeien. In het kader hiervan maken we de sport- en speelterreinen rookvrij.